Cotlet Heo 500g

50,000đ 100,000đ

Chân Gà 1kg

90,000đ

Gu Bò Úc 500g

140,000đ

Gân Bò 1kg

150,000đ

Cá Cam 1kg

100,000đ